ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034254150-4 ต่อ 1101


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 129 คน
เมื่อวาน 123 คน
เดือนนี้ 129 คน
ปีนี้ 25,579 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
เรื่อง :
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตร (Ventilator)
อ้างอิง : โรงพยาบาลนครปฐม ลงประกาศเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2558
อ่านข่าวนี้ : 1019 ครั้ง


เนื้อหา :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1.ชื่อโครงการ    สอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตร (Ventilator) จำนวน 3 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม....
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในราคาเครื่องละ 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่   25 พฤศจิกายน 2558     
4.แหล่งที่มาของราคากลาง
          4.1     บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด
          4.2     บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)
                            
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
ลงชื่อ................................ประธานกรรมการ
(นางสาวนุชนารถ โตเหมือน)
ลงชื่อ................................กรรมการ
(นางสาวมยุรี คุ้มรักษา)
ลงชื่อ................................กรรมการ
     (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 
               จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลนครปฐม ตามรายการ ดังนี้
                     
   
                  เครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตร     (Ventilator)
          
จำนวน
          

          
เครื่อง
   
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                  ๑.    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒.    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๓.      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔.    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด   ณ   วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ ๕.    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ   รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๖.    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ( e-Government   Procurement : e-GP)   ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานสอบราคาและประกวดราคา   ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารพัสดุและคลังยาชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานสอบราคาและประกวดราคา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   อาคารพัสดุและคลังยาชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ,   www.nkpthospital.com ,www.nakhonpathom.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๒๗ ๒๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ
 
  
  
   
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
                             
   
นายสมฤกษ์ จึงสมาน    
(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)    
   
   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
   
   
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมไฟล์แนบ/เอกสารแนบ :

ไฟล์แนบที่1 : newsPDF_1448985550.pdf

ไฟล์แนบที่2 : newsPDF2_1448985550.pdf


โทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553