ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034254150-4 ต่อ 1101


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 126 คน
เมื่อวาน 123 คน
เดือนนี้ 126 คน
ปีนี้ 25,576 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
เรื่อง :
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์
อ้างอิง : โรงพยาบาลนครปฐม ลงประกาศเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2558
อ่านข่าวนี้ : 717 ครั้ง


เนื้อหา :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ วัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่
เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Aortic Stent Graft) จำนวน ๘ ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ราคา/หน่วย ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสน บาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๑๙๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
คณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ
   (นายธิติ แสวงธรรม) ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
  (นายประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล) ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
   (นางศรีนวล ละออเอี่ยม)ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์
 
             จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะ สอบราคาจัดซื้อวัสดการแพทย์เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลนครปฐม ตามรายการ ดังนี้
                  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Aortic Stent Graft)

    
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑.    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒.    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชกา ๓.    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔.    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ ๕.    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๖.    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานสอบราคาและประกวดราคา  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  อาคารคลังยาชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานสอบราคาและประกวดราคา  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  อาคารพัสดุและคลังยาชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.nkpthospital.com ,www.nakhonpathom.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๒๗ ๒๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ
 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(นายสมฤกษ์ จึงสมาน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมไฟล์แนบ/เอกสารแนบ :

ไฟล์แนบที่1 : newPDF_1448981386.pdf

ไฟล์แนบที่2 : newsPDF2_1448981386.pdf


โทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553