ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 96 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,046 คน
ปีนี้ 3,046 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
เรื่อง :
ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง : ลงประกาศเมื่อ : 14 มกราคม 2564
อ่านข่าวนี้ : 2 ครั้ง


เนื้อหา :

14 มกราคม 2564

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๕๐ ชุด
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๐๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)      
  4. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  14 มกราคม 2564 ๒,๐๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)       ราคาชุดละ ๔๐,๙๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  5.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
              5.1   บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด               5.2  บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จำกัด               5.3   บริษัท ซิลเวอร์ – บี จำกัด     6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
                                 (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ                                                     (นายโชคชัย   วงศ์บุบผา)                                           นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ                                     (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ                                                  (นายสมศักดิ์    รุจิชานันทกุล)                                           นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ                                     (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ                                                    (นายวสุ   เตชะไพฑูรย์)                                           นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษไฟล์แนบ/เอกสารแนบ :

ไฟล์แนบที่1 : newsPDF_1610614958.PDF


โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553