ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 99 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,049 คน
ปีนี้ 3,049 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
เรื่อง :
ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง : ลงประกาศเมื่อ : 14 มกราคม 2564
อ่านข่าวนี้ : 4 ครั้ง


เนื้อหา :

14 มกราคม 2564
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย     การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  1. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๓ เครื่อง
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  4. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่   14  มกราคม 2564
     เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)      ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)      5.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)         5.1 บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด         5.2 บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ จำกัด         5.3 บริษัท เชียงใหม่ เมดิคอล ซิสเต็มส์ จำกัด
๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
      (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ                            (นายมารุต   วัฒนวงศ์วิบูลย์)                    นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ
      (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ                       (นางสาวภัทรา   จติวัธนชัยกูล)                พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
   (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ                         (นายสุธีพงศ์   อ่อนมณี)                นายช่างเทคนิค ชำนาญงานการ ไฟล์แนบ/เอกสารแนบ :

ไฟล์แนบที่1 : newsPDF_1610610652.PDF


โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553