ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 149 คน
เมื่อวาน 133 คน
เดือนนี้ 149 คน
ปีนี้ 9,700 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
เรื่อง :
ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมูใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจไมทรัล จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ้างอิง : ลงประกาศเมื่อ : 17 ธันวาคม 2563
อ่านข่าวนี้ : 22 ครั้ง


เนื้อหา :

17 ธันวาคม 2563
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย     การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
                ๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมูใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจไมทรัล จำนวน ๕๐ ชิ้น                 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม                 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)                       ๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๓    เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)           ราคาชิ้นละ ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ๕.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)      ๕.๑ บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด     ๕.๒ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
       (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ                                        (นายพรทวี อริยานนท์)                                      นายแพทย์ชำนาญการ       (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ                                       (นายสราวุธ สีเหลืองสวัสดิ์)                                          นายแพทย์ชำนาญการ                      (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ                                         (นายปฐมพณ  เอกรัตน์)                                          นายแพทย์ปฏิบัติการไฟล์แนบ/เอกสารแนบ :

ไฟล์แนบที่1 : newsPDF_1608191338.pdf


โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553