ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 159 คน
เมื่อวาน 133 คน
เดือนนี้ 159 คน
ปีนี้ 9,710 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
เรื่อง :
ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย จำนวน ๕๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทอรนิกส์ (e-bidding)
อ้างอิง : ลงประกาศเมื่อ : 15 ธันวาคม 2563
อ่านข่าวนี้ : 20 ครั้ง


เนื้อหา :

15 ธันวาคม 2563
                                                             ประกาศ จังหวัดนครปฐม
               เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
                                                                                 ดารารัตน์ รัตนรักษ์
                                                                          (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
                                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                     ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัดนครปฐม (M๖๓๑๑๐๐๐๗๖๑๕) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
P๖๓๑๑๐๐๑๒๘๔๒ ประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย จำนวน ๕๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX ๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐ไฟล์แนบ/เอกสารแนบ :

ไฟล์แนบที่1 : newsPDF_1608005360.pdf


โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553