ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 137 คน
เมื่อวาน 133 คน
เดือนนี้ 137 คน
ปีนี้ 9,688 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
เรื่อง :
ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT,PTT จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทอรนิกส์ (e-bidding)
อ้างอิง : ลงประกาศเมื่อ : 15 ธันวาคม 2563
อ่านข่าวนี้ : 16 ครั้ง


เนื้อหา :                                                             ประกาศ จังหวัดนครปฐม
                                   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
                                                                                            ดารารัตน์ รัตนรักษ์
                                                                                    (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                                          ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัดนครปฐม (M๖๓๑๑๐๐๓๖๒๒๙) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๓๑๑๐๐๕๗๗๓๒ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT,PTT จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒,๒๘๑,๐๐๐.๐๐ ๐๒/๒๕๖๔
 ไฟล์แนบ/เอกสารแนบ :

ไฟล์แนบที่1 : newsPDF_1608004498.pdf


โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553